Chiến Lược Nguồn Nhân Lực - PestnClean

Chiến lược nguồn nhân lực

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG


Trên nền tảng coi trọng phát triển con người để tạo ra lợi ích phát triển bền vững, tại Nguyễn Duy , “Tâm - Tầm - Tài” là ba giá trị cốt lõi của chính sách tuyển dụng giúp Nguyễn Duy nuôi dưỡng nhân tài. Ngoài ra, Nguyễn Duy luôn đẩy mạnh công tác đào tạo nhằm nâng chất - nâng tầm cho CBNV, xây dựng niềm tin và sự gắn bó lâu dài giữa nhân viên và công ty, đồng thời chú trọng đến văn hóa doanh nghiệp và tạo điều kiện cũng như xây dựng lộ trình, cơ hội để mỗi cá nhân phát triển.


CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO


“Nguyễn Duy luôn chú trọng công tác đào tạo nhằm nâng chất – nâng tầm cho NV, từ đó xây dựng niềm tin và sự gắn bó lâu dài giữa nhân viên và công ty”CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG


“Đào tạo, hỗ trợ nhân viên trong việc phát triển kỹ năng và nâng cao trình độ.”